Kodex chování

1 Úvod

Vizí dceřiných společností firmy BIBUS Holding AG (zkráceně skupina BIBUS) je být velmi
známými a zavedenými dodavateli vhodných řešení pro průmysl.

V souladu s mottem „Podporujeme Váš úspěch“ je naším cílem podpora úspěchu našich zákazníků a obchodních partnerů prostřednictvím všech našich činností a rozhodnutí. Máme pevnou důvěru v kvalitu našich produktů, řešení a systémů, které vyvíjíme, jakož i ve schopnosti našich zaměstnanců. Jsme odhodláni naplňovat naše cíle a současně dodržovat všechny právní a zákonné předpisy společně s pokyny obsaženými v tomto kodexu chování, jež jsou pro všechny zaměstnance skupiny BIBUS závazné.

Platí-li v nějaké zemi, kde skupina BIBUS působí, přísnější požadavky, než jsou požadavky stanovené v tomto kodexu chování, pak mají tyto přísnější požadavky přednost. Je-li v určité zemi požadováno nebo tolerováno chování či obchodní praktiky, jež jsou s tímto kodexem chování v rozporu, použije se tento kodex chování.

Náš kodex je založen na Směrnici OECD pro nadnárodní podniky a na Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou vypracovala Organizace spojených národů.

Platí však, že ani tento kodex nenahrazuje uplatňování obecného zdravého rozumu. Předpokládáme, že naši zaměstnanci si v případě, že se setkají s problematikou, jež není v těchto předpisech výslovně upravena, vyhledají příslušné informace.

Při výběru dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů očekáváme, že budou během spolupráce se skupinou BIBUS náš kodex chování respektovat a dodržovat.

2 Chování v podnikatelském prostředí

2.1 Spravedlivá hospodářská soutěž

V zájmu zajištění spravedlivé soutěže dodržuje skupina BIBUS a všechny její vnitrostátní společnosti při všech svých činnostech právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a antikartelové právní předpisy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Veškeré podnikatelské činnosti podléhají zákonným předpisům jak v zemích, kde skupina BIBUS působí, tak v zemích, na něž mohou mít naše činnosti dopad. To znamená, že odmítáme jakoukoli formu spolupráce nebo dohody s konkurenty v podobě stanovování cen nebo rozdělení trhu z hlediska zákazníků, dodavatelů, prodejních oblastí nebo segmentů. Naše obchodní praktiky zakazují bojkotování určitých zákazníků nebo dodavatelů, jakož i jakékoli zneužívání dominantního tržního postavení. Přístup na trh získáváme pouze pomocí výkonných produktů a efektivních služeb a odmítáme jakékoli jiné prostředky. Pro všechny zaměstnance skupiny BIBUS platí zákaz vyměňovat si s konkurenty nebo zástupci konkurentů citlivé údaje, jako jsou ceny, cenový vývoj nebo strategie v oblasti slev, jakož i jakékoli další informace, které mohou ovlivnit chování konkurentů.

Neuzavíráme s našimi zákazníky žádné dohody, jejichž účelem je omezení hospodářské soutěže. To znamená zejména odmítání dohod, jež omezují svobodu zákazníků, pokud jde o stanovení jejich prodejních cen nebo prodejních a dodacích podmínek, jakož i výhradní dohody nebo povinnosti výhradního dodavatele, pokud jsou tyto v rozporu se zákonnými ustanoveními.

Stejné standardy očekáváme i od našich obchodních partnerů a konkurentů.

2.2 Firemní integrita

Skupina BIBUS netoleruje žádnou formu korupce či úplatků. Pro všechny zaměstnance platí přísný zákaz nabízet, poskytovat nebo přijímat úplatky. Tím se rozumí veškeré platby a jednání, jejichž výlučným účelem je ovlivnit chování třetí osoby.

V mnoha kulturách patří dárky a pohoštění ke zdvořilé společenské interakci, avšak jejich poskytování a přijímání podléhá citlivým omezením. Jejich hodnota musí přiměřená a obvyklá v daném oboru. Nesmí příjemce stavět do povinované pozice, ovlivňovat jeho rozhodování ani ho odměňovat za určité jednání nebo rozhodnutí.

Na jednání s úředními činiteli se vztahují mezinárodní a vnitrostátní zákonné předpisy, a vyžaduje tak dodržování určitých zásad. Pohoštění a dárky od úředních činitelů mohou být přijímány pouze v případě, že jsou v souladu s těmito zásadami. Totéž platí i pro nabízení dárků a pohoštění veřejným činitelům.

2.2.1 Přijímání nebo požadování výhod

Pro všechny zaměstnance skupiny BIBUS platí zákaz zneužívání jejich postavení k získání osobního prospěchu pro sebe, třetí osoby nebo rodinné příslušníky.

Je-li jim nabídnuto pohoštění a dárky, musí naši zaměstnanci zvážit, zda jsou tyto přiměřené, a v případě rozporu s našimi standardy je musí odmítnout. Mají-li zaměstnanci v tomto ohledu pochybnosti, musí se poradit se svými nadřízenými.

Zaměstnanci mohou provádět platby nebo dávat příkaz k platbě pouze po dodání dohodnutého zboží nebo poskytnutí dohodnutých služeb. Tyto platby musí být zaznamenány v souladu s řádnými účetními zásadami a nesmí vyvolávat podezření na poskytování úplatků.

2.2.2 Nabízení a poskytování výhod

Jakékoli podnikové pohoštění, které zaměstnanci nabídnou zákazníkům nebo dodavatelům skupiny BIBUS nebo veřejným činitelům, musí být přiměřené a z právního hlediska v souladu se zákonem, pokud jde o jeho rozsah a četnost. Jeho účelem nesmí být získání nedovolené výhody či prospěchu. Jsou-li zaměstnanci skupiny BIBUS naváděni ke korupci nebo jim jsou nabídnuty úplatky, musí neprodleně informovat svého nadřízeného. Přijímání peněžitých dárků nebo jiných forem finančního prospěchu či nezákonných nebo nemorálních dárků a výhod je v každém případě nepřijatelné.

Pro všechny zaměstnance platí zákaz nabízení plateb za urychlené vyřízení veřejným činitelům či úředníkům. Jeho základem je příručka Mezinárodní obchodní komory pro integritu podniků, která se zaměřuje na boj proti korupci v podnikání, a to ve znění z roku 1998.

2.3 Dary a sponzorství

Skupina BIBUS oceňuje sociální angažovanost coby součást naší společenské odpovědnosti. V oblasti darů a sponzorství musí být dodržována určitá pravidla, která mají zabránit dojmu, že jejich záměrem je uplatňování vlivu. Perfektní transparentnost, pokud jde o použití daru, musí být zajištěna prostřednictvím jasné dokumentace. Nesmí být poskytovány žádné dary politickým stranám nebo jednotlivým osobám. V případě sponzorství musí být finanční výhoda přiměřená dohodnutému recipročnímu jednání a tato vazba musí být zjevná.

2.4 Výběr obchodních partnerů

Skupina BIBUS si vybírá své obchodní partnery na základě ekonomických kritérií. Zvýhodňování nebo diskriminace dodavatelů na neobjektivním základě jsou zakázány.

Spolupráce vyžaduje shodu na společných hodnotách, jak jsou vymezeny v kodexu chování. Má-li obchodní partner vlastní kodex, bude tento zkontrolován z hlediska souladu se stejnými zásadami. Nebude-li v souladu, bude tento kodex chování začleněn do smluvních ujednání.

3 Jednání v rámci společnosti

3.1 Kultura vedení

Udržitelný úspěch není možný bez nejdůležitějšího zdroje skupiny BIBUS, a tím jsou lidské zdroje. Podporujeme naše zaměstnance v tom, aby jednali na základě vlastní odpovědnosti, a posílili svoji angažovanost a výkonnost prostřednictvím školení a dalšího vzdělávání. Naši vedoucí pracovníci plní příkladnou funkci, a očekáváme tak od nich, že budou jednat v souladu s kodexem chování. Dobré vztahy se spolupracovníky by měly být podporovány způsobem, který vyjadřuje uznání a je spolehlivý, a prostřednictvím sociálních schopnosti a ocenění výkonnosti. 

3.2 Jednání vůči kolegům

Skupina BIBUS si velmi váží kultury dobrých vztahů mezi svými zaměstnanci. Ve vztazích mezi spolupracovníky očekáváme úctu, důvěru, spolehlivost a vzájemnou podporu. Tímto způsobem vytváříme atmosféru, která každému zaměstnanci nabízí příležitost úspěšně plnit své úkoly a pracovat v souladu s našimi firemními cíli.

3.3 Spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky

Mezi nejvyšší priority skupiny BIBUS patří zajištění toho, aby naši zaměstnanci ve všech zemích pracovali v bezpečných a zdravých podmínkách. Za minimální standard považujeme soulad s platnými zákony v oblasti zdraví a bezpečnosti. Aktivně usilujeme o nepřetržité zlepšování politik v oblasti zdraví a bezpečnosti s cílem nabídnout našim zaměstnancům atraktivní pracoviště.

Zajišťujeme, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni se zdravotními a bezpečnostními předpisy skupiny BIBUS a tyto předpisy dodržovali. Ve skladech a dílnách je nošení vhodných ochranných pomůcek povinné. Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat svoji práci odpovědně. Nadřízení odpovídají za zajištění toho, že jejich zaměstnanci znají příslušné předpisy a jednají odpovídajícím způsobem. Mezi jejich povinnosti dále patří rozpoznání potřeby dalšího vzdělávání a případně iniciace takového školení.

3.4 Předcházení střetům zájmů

Zaměstnanci skupiny BIBUS se musí vyhýbat situacím, v nichž dochází ke střetu zájmů společnosti a jejich osobních zájmů. Z tohoto důvodu jsou povinni sdělit svému nadřízenému své majetkové účasti nebo majetkové účasti svých blízkých rodinných příslušníků ve společnostech, které nejsou kotovány na burze cenných papírů, jež by mohly vést ke střetu zájmů ve vztahu k podnikatelským činnostem skupiny BIBUS. Smyslem je zajistit, aby firemní rozhodnutí nebyla ovlivněna osobními výhodami.

3.5 Ochrana majetku skupiny BIBUS

Součástí každodenní práce všech zaměstnanců je objektivní posuzování rizik. Zaměstnanci musí posuzovat existující rizika a podávat o nich zprávu na základě interního systému řízení rizik. Účelem systému řízení rizik je chránit hmotný a nehmotný majetek skupiny BIBUS.

3.6 Práce se sociálními médii

Sociální média zaujala důležité místo v naší společnosti a v profesionálním prostředí nám nabízejí mimořádně zajímavou platformu pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností. Komunikujeme s našimi zákazníky, sdílíme články, píšeme komentáře a stáváme se při tom velvyslanci značky BIBUS. Pro skupinu BIBUS je to skvělá příležitost, jak zvýšit vlastní dosah. Digitální média umožňují našim zaměstnancům plynulejší přechod z pracovního do soukromého života.  
Takto vytvořená transparentnost umožňuje spojovat soukromá prohlášení se skupinou BIBUS. Proto od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby se v digitálním prostředí chovali tak, jak by se chovali v reálném životě.  
Každý zodpovídá za své příspěvky a své aktivity na internetu. Respekt je základem našeho jednání, podporujeme objektivní argumentaci a diskuzi, aniž bychom diskreditovali naše konkurenty nebo vlastní společnost. Nikdy nejednáme ani nereagujeme v zápalu okamžiku, protože taková reakce může mít vážné důsledky.  
Naše prohlášení a naše chování se řídí pokyny uvedenými v kodexu chování skupiny BIBUS a příslušnými zákony, rovněž s ohledem na autorská práva.  
BIBUS je chráněná značka, proto ji naši zaměstnanci nesmějí používat na svém osobním profilu. Totéž platí pro použití oficiálních log a obrázků v osobních profilech.  
Naši zaměstnanci mohou na svém profilu uvést společnost BIBUS jako svého zaměstnavatel a se souhlasem všech zúčastněných mohou zveřejňovat fotografie sebe a svých kolegů při práci.  
V případě, že si zaměstnanec není jistý, zda konkrétní příspěvek zveřejnit na sociálních sítích, jeho přímý nadřízený slouží jako kontaktní osoba pro získání druhého názoru.

Duševní vlastnictví

Jakýkoli kontakt s duševním vlastnictvím, jako jsou patenty, odborné znalosti, obchodní nápady a obchodní postupy, bez ohledu na to, zda patří skupině BIBUS, obchodnímu partnerovi nebo zákazníkovi, vyžadují ochranu duševního vlastnictví a zachovávání důvěrnosti. Každý zaměstnanec je odpovědný za využívání zpřístupněných informací výhradně pro legitimní obchodní účely. Tyto informace mohou být sdělovány pouze osobám, které je musejí znát pro potřeby svých činností v rámci podniku a pro účely operací společnosti. Zvláštní péči vyžadují místa, jako je veřejná doprava, letiště, restaurace nebo hotely, kde existuje riziko, že dané informace zaslechnou nebo uvidí třetí osoby.

Využívání důvěrných informací pro osobní účely je zakázáno. Tyto povinnosti zůstávají v platnosti i po ukončení pracovního poměru.

Ochrana údajů

Skupina BIBUS shromažďuje, zpracovává nebo využívá údaje týkající se zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků nebo jiných obchodních partnerů, na něž se vztahují právní předpisy v oblasti ochrany údajů, pouze v případě, že jde o legitimní činnost v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů nebo pokud s tím dotyčná strana souhlasila.

4 Zaměstnanci a společnost

4.1 Dodržování lidských práv

Skupina BIBUS je zavázána respektovat lidská práva zaměstnanců a všech osob, na něž mají činnosti skupiny BIBUS dopad. Pro zaměstnance zajišťuje bezpečné pracovní prostředí bez rizik.

Dětská práce

Skupina BIBUS přísně odmítá dětskou práci. Ochrana dětí před ekonomickým vykořisťováním má zásadní význam. Minimální povolený věk pro zaměstnání je v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (MOP). Úmluva MOP č. 138 stanoví, že minimální přípustný věk pro zaměstnání je 15 let, v zemích uvedených v článku 2.4 úmluvy je to 14 let. Minimální věk pro nebezpečnou práci je 18 let a platí ve všech zemích.

Nucená práce

Zakázána je rovněž povinná nebo nucená práce a fyzická kázeňská opatření. Pracovní doba je určena podle místních právních předpisů.

Diskriminace a obtěžování

Důležitými aspekty naší spolupráce na mezinárodní úrovni s osobami z různých kultur, různých národností a různého náboženského přesvědčení jsou tolerance a vzájemná úcta. Diskriminace nebo obtěžování, a zejména sexuální obtěžování, jsou striktně zakázány. Odmítáme upřednostňování nebo diskriminaci zaměstnanců či obchodních partnerů na základě pohlaví, náboženského přesvědčení, členství v odborových organizacích nebo politických stranách, rodinné situace, věku, zdravotního postižení nebo etnického původu.

Odměňování a příspěvky na sociální zabezpečení

Odměňování a příspěvky na sociální zabezpečení hrazené skupinou BIBUS jsou v souladu s místně obvyklým příjmem ze zaměstnání, který je pro dané odvětví specifický. Zaměstnancům náleží stejná odměna za stejnou práci bez ohledu na jejich pohlaví.

4.2 Ochrana životního prostředí a účinné hospodaření se zdroji

K důležitým kritériím podnikatelských činností skupiny BIBUS patří environmentální slučitelnost a úspory zdrojů. Všechny činnosti jsou vykonávány s přihlédnutím k právním a správním předpisům zemí, v nichž působíme, jakož i v souladu s mezinárodními dohodami a standardy týkajícími se nutnosti ochrany životního prostředí.
Průběžná optimalizace naší materiálové a energetické spotřeby a účinné využívání zdrojů nám pomáhají vyhnout se negativním dopadům na naše životní prostředí. Všechny závody skupiny BIBUS mají povinnost dodržovat zákonné předpisy v oblasti životního prostředí. Stejné vysoké standardy uplatňujeme rovněž při výběru dodavatelů.

4.3 Daně

Přijímáme odpovědnost řádně platit náležitě vyměřené daně a tímto způsobem přispívat k veřejným financím zemí, v nichž působíme. Všichni zaměstnanci skupiny BIBUS mají povinnost zajistit, že jejich obchodní činnosti jsou v souladu s daňovými zákony a předpisy zemí, v nichž působí. Odpovědní zaměstnanci v příslušných zemích jsou seznámeni s příslušnými zákonnými předpisy a dodržují je. Uplatňujeme systém řízení rizik za účelem určení a vyhodnocení finančních rizik a rizik v oblasti dohledu a pověsti.

5 Uplatňování kodexu chování

Všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci ve skupině BIBUS, bez ohledu na jejich lokalitu, jsou povinni při svých každodenních pracovních činnostech a rozhodování dodržovat zásady uvedené v tomto kodexu. Vedoucí pracovníci odpovídají za uplatňování kodexu chování na všech úrovních v rámci své oblasti odpovědnosti a za dohled nad jeho dodržováním. Z důvodu své příkladné funkce musí vedoucí pracovníci aktivně prokazovat soulad s tímto kodexem. Všichni zaměstnanci mají povinnost ohlásit každé porušení tohoto kodexu chování. Takové ohlášení nesmí mít pro daného zaměstnance nepříznivý nebo diskriminující účinek. Porušování a překračování bude mít za následek disciplinární a právní úkony a může vést u ukončení pracovní smlouvy. Dodržování kodexu chování ve vnitrostátních společnostech skupiny BIBUS je pravidelně kontrolováno ústředím skupiny. Jsou-li zjištěny odchylky, provede ústředí vhodná nápravná opatření.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně výkladu nebo dodržování kodexu chování se mohou zaměstnanci obrátit na svého přímého nadřízeného, kontaktní osobu, která byla ve společnosti pro tento účel jmenována, nebo na ředitele pro podnikové řízení, pana Olafa Noetzela on@bibus.ch. Se všemi zprávami se zachází přísně důvěrně.

Fehraltorf, 11. ledna 2019

Christian Bibus
člen představenstva
BIBUS Holding AG
Dr. Conrad M. Ulrich
člen představenstva
BIBUS Holding AG