Mikrostanice a čistírny odpadních vod

Mikročistírny

Co jsou to mikročistírny?

Mikročistírna je systém čištění odpadních vod, který je jednou ze schválených metod individuálního čištění. Zajišťují předčištění, čištění a vypouštění odpadních vod do životního prostředí.

Systém čištění je založen na principu rozkladu znečišťujících složek mikroorganismy nebo bakteriemi schopnými žít v těchto prostředích díky okysličování vytvářenému generátorem vzduchu.

Existují dva hlavní typy mikrostanic:

 • Mikročistírny s pevnou kulturou: bakterie jsou připevněny k nosičům;
 • mikročistírny s volnou kulturou: bakterie jsou zavěšeny ve vodě a kalu.

Jak mikrostanice funguje?
Mikročistírny pracují ve třech fázích:

 • Před ošetřením – V prvním oddělení se oddělují pevné a kapalné složky odpadních vod z domácností. Vzniká zde kapalná odpadní voda vhodná pro sekundární čištění. V tomto oddělení se také skladuje kal vzniklý při druhém stupni čištění.
 • Sekundární čištění – To se provádí ve druhém oddělení zvaném "biologický reaktor". Zde je odpadní voda provzdušňována generátorem vzduchu a přiváděna do kontaktu s aerobními čisticími bakteriemi, které odpadní vodu rozkládají a snižují tak její znečištění. Vzniká tak voda, plyny a kal. Kal je dekantován a následně uložen spolu s kalem z předčištění.

 • Třetí stupeň – Vyčištěná odpadní voda je poté vypouštěna v závislosti na charakteru půdy:
  • Buď přímým vsakováním do podloží;
  • nebo zavlažováním rostlin;
  • nebo, na základě studie a kladného stanoviska SPANC, přímo do blízkých vodních toků.

Úpravna vody

Co je to úpravna vody?

Čistírna odpadních vod je zařízení určené k čištění domovních, průmyslových a dešťových vod odebraných z kanalizace tak, aby mohly být vypouštěny do přírodního prostředí bez ohrožení biologické rozmanitosti.

Předběžná úprava – Po příchodu do čistírny se odpadní voda postupně čistí od velkých kusů odpadu, poté od písku a těžkých látek a nakonec od lehkých látek, jako jsou oleje, benzín a různé tuky.

Biologické čištění – Toto čištění je inspirováno čisticími mechanismy, které se vyskytují v přírodě. Voda zbavená největších odpadních a tukových látek je nyní přijímána do nádrže obsahující množství bakterií, které tvoří tzv. aktivní kal. Tyto mikroorganismy neboli bakterie se živí znečištěním ve vodě, čímž ji čistí. Na konci této fáze je odbouráno přibližně 90 % nečistot.

Vypouštění – Aktivovaný kal je poté veden do druhé nádrže. Voda je čištěna krok za krokem a v průběhu celého procesu čištění je podrobována testům. Nakonec může být vypouštěna do blízkých vodních toků, pokud testy splňují evropské normy. Kal, který se usadil na dně nádrže, se odčerpá a upraví.

Kontakt

Manažer produktu

Jan Fux
Tel. +420-547 125 321
fux@bibus.cz

Prodejní technik

Miloš Bojko
Tel. +420-547 125 319
bojko@bibus.cz